ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ

2 – ге пленарне засідання І-ї сесії VIII дем.скликання

Рішення №17 від 11 грудня  2020р.

{Із змінами, внесеними згідно з рішенням Львівської районної ради №180 від 30.09.2022р. }

 

ПОЛОЖЕННЯ

 ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

 

РОЗДІЛ 1

Загальні положення

 1. Постійні комісії Львівської районної ради (далі - постійні комісії) є органами Львівської районної ради, що обираються радою з числа її депутатів на строк повноважень ради для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень районної ради.
 2. Повноваження постійних комісій районної ради визначаються законами України “Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та цим Положенням.
 3. Перелік постійних комісій визначається рішенням районної ради про утворення цих комісій.
 4. Створення, реорганізація або ліквідація постійних комісій, обрання та переобрання голів цих комісій здійснюється виключно на сесії районної ради.
 5. Депутат районної ради може бути обраний тільки до однієї постійної комісії.
 6. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови ї членів комісії. Голова та члени постійних комісій обираються радою за пропозиціями голови районної ради. Заступники і секретарі комісій обираються на засіданні постійних комісій.
 7. Всі інші питання структури комісій вирішуються відповідними комісіями у порядку, визначеному цим Положенням.
 8. Усі члени комісії користуються рівними правами. Депутати районної ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
 9. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.
 10. Постійні комісії є відповідальними перед районною радою і їй підзвітними. Діяльність постійних комісій координує голова районної ради.
 11. Витрати коштів на фінансування діяльності постійних комісій (кошти на відрядження голів та членів постійних комісій, оплату праці та відрядження спеціалістів, залучених до роботи в постійних комісіях на договірній основі, інші кошти, необхідні для забезпечення роботи постійних комісій, зокрема, проведення конференцій, семінарів, зустрічей тощо, кошти на представницькі витрати) є складовою частиною витрат, затверджених радою для свого утримання згідно з кошторисом. Порядок використання цих коштів постійними комісіями визначається районною радою.
 12. Організаційно-методичне, технічне, інформаційне і матеріальне обслуговування постійних комісій, постійне забезпечення їх функціонування здійснює виконавчий апарат районної ради. За погодженням з головою постійної комісії за комісією закріплюється спеціаліст районної ради, який допомагає у роботі постійної комісії. Ведення діловодства комісії здійснюють самостійно.
 13. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

 РОЗДІЛ 2

Повноваження постійних комісій

 1. Постійні комісії:

1.1. На основі цього Положення, регламенту Львівської районної ради та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” розробляють свої повноваження відповідно до функціональної спрямованості і порядку організації роботи.

1.2. Беруть участь у розробці заходів щодо реалізації доручень виборців, сприяють їх виконанню, здійснюють контроль за їх виконанням

1.3. За дорученням районної ради або за власною ініціативою:

1.3.1. Попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського та соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями.

1.3.2. Доопрацьовують та редагують окремі проекти рішень за наслідками їх розгляду на сесіях ради, узагальнюють зауваження і пропозиції, що надійшли внаслідок обговорення проектів рішень ради виборцями.

1.3.3. За дорученням районної ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд районної ради, здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради.

1.4. Розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян. Робота із заявами і скаргами громадян проводиться у відповідності з Законом України “Про звернення громадян” та Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”. Відповідальність за своєчасний, повний і об’єктивний розгляд звернень громадян, прийняття по них рішень та за повідомлення громадян про результати розгляду покладається на голів постійних комісій.

1.5. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження та призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

1.6. У питаннях, які належать до їх відання, мають право:

1.6.1. В порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

1.6.2. Опубліковувати у пресі, до внесення на розгляд районної ради проекти рішень з питань, що належать до їх компетенції, та звертатися до підприємств, організацій, установ, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловити свою думку щодо цих проектів, для доопрацювання проектів рішень залучати працівників місцевих органів влади. У разі опублікування проекту рішення, повинні бути вказані ініціатори проекту.

1.6.3. Заслуховувати на своїх засіданнях посадових осіб районної держадміністрації, інших органів державної виконавчої влади, працівників органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ, окремих громадян. За нез’явлення на засідання постійних комісій, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за вмисне її приховування , вказані особи несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

1.6.4. Вносити пропозиції щодо порядку денного сесії районної ради, робити на них доповіді і співдоповіді, визначити доповідачів (співдоповідачів).

1.6.5. Звертатися до голови районної ради, голови районної держадміністрації, органів, які утворюються або затверджуються радою, інших установ ,закладів, організацій і підприємств, незалежно від форми власності.

1.6.6. Вносити пропозиції щодо заслуховування на пленарних засіданнях районної ради звітів районної держадміністрації та звітів керівників інших органів державної виконавчої влади про їх роботу в цілому або з окремих питань.

1.7. Постійні комісії за дорученням голови районної ради або за власною ініціативою готують висновки щодо окремих пропозицій або запитів депутатів районної ради, поданих у встановленому порядку.

1.8. Постійні комісії зобов’язані:

1.8.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень до розгляду на сесіях районної ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.

1.8.2. Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.

1.8.3. Своєчасно виконувати доручення районної ради з питань підготовки проектів рішень та організаційної роботи, інформувати раду про хід їх виконання.

1.8.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати листи громадян, в яких містяться пропозиції з тих чи інших питань.

1.9. У разі невиконання або неналежного виконання головами постійних комісій чи самими комісіями своїх обов’язків, районна рада може достроково переобрати голову постійної комісії, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію.

 

РОЗДІЛ 3

Організація роботи постійних комісій 

 1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина складу комісії.
 2. Засідання постійних комісій проводиться відкрито і гласно. Відкритість засідань постійних комісій забезпечується шляхом вільного доступу представників засобів масової інформації, а також присутності запрошених осіб, почесних гостей на засіданнях комісій. Закриті засідання постійних комісій проводяться виключно для розгляду окремо визначених питань відповідно до законодавства України в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законами України, та за рішенням постійних комісій.
 3. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутні запрошені на засідання особи.
 4. Депутат районної ради має право брати участь у роботі будь-якої постійної комісії з правом дорадчого голосу.
 5. За результатами обговорення питання на засіданнях постійних комісій більшістю голосів від загального складу комісій шляхом голосування (відкритого або таємного) приймаються:

5.1. Рішення - з питань, що стосуються організації роботи постійних комісій.

5.2. Рекомендації - за результатами перевірок.

5.3. Висновки - з питань, які вносяться на розгляд районної ради.

 1. Відкрите голосування здійснюється особисто членами постійних комісій підняттям руки. Підрахунок голосів під час відкритого голосування здійснює секретар постійної комісії. В окремих випадках, за рішенням постійної комісії проводяться таємні голосування шляхом подачі бюлетенів.
 2. Рішення, рекомендації, висновки підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.
 3. Рішення, рекомендації, висновки постійних комісій, при необхідності, можуть бути переглянуті, якщо за це подано не менш як дві третини голосів від загального складу постійної комісії. Зазначені документи надсилаються органам та посадовим особам, які брали участь у засіданні постійної комісії.
 4. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. У протоколі вказується:

9.1. Номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання.

9.2. Прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, з зазначенням причин їх відсутності, список запрошених або викликаних осіб та тих з них, які присутні на засіданні.

9.3. Порядок денний засідання.

9.4. Розглянуті питання порядку денного, список депутатів та запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення, короткий зміст виступів.

9.5. Назви документів, розглянутих на засіданні комісії або поширених серед членів постійної комісії.

9.6. Результати голосування з питань порядку денного.

9.7. Прийняті рішення, рекомендації, висновки.

 1. До протоколу додаються документи, розглянуті на засіданні ,або копії цих документів, прийняті комісією документи і окрема думка членів комісії, які голосували проти або утрималися від голосування, разом з мотивами голосування.
 2. Протокол засідання постійної комісії підписуються головою і секретарем комісії.
 3. Протоколи засідань постійних комісій за зверненнями депутатів районної ради надаються їм для ознайомлення, якщо рішенням районної ради не встановлений інший порядок ознайомлення з документами постійних комісій. В такому ж порядку депутатам надається й інша документація постійних комісій (звіти про відрядження, плани роботи, звіти про використання коштів тощо).
 4. Протокол засідання постійної комісії є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісією.
 5. Для розгляду на засіданнях постійних комісій питань, що належать до їх відання, можуть бути запрошені представники районної держадміністрації, підприємств, організацій, установ, автори та ініціатори внесених проектів рішень, консультанти та експерти, фахівці-практики та інші особи, присутність яких на засіданнях визнана необхідною. Постійні комісії забезпечують цих осіб документами, що мають розглядатися на їх засіданні.
 6. Постійні комісії зобов’язані завчасно, але не пізніше як за три дні до засідання, в письмовій або усній формі повідомити керівництво органів влади, підприємств, установ та організацій, присутність яких на засіданнях визнана необхідною, а також авторів проектів рішень про час і місце засідання та перелік питань, що розглядатимуться на ньому. В повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається, які документи та матеріали необхідно мати з собою. Запрошена особа зобов’язана прибути на засідання своєчасно.
 7. Постійна комісія для вивчення питань, що розглядаються на її засіданні, розробки висновків та рекомендацій комісії, проектів рішень районної ради може створювати підготовчі комісії та робочі групи з залученням вчених та спеціалістів, представників громадськості та призначати їх керівників. Завдання та повноваження підготовчих комісій і робочих груп визначаються постійною комісією у кожному випадку окремо.

До складу підготовчих комісій та робочих груп можуть за рішеннями постійної комісії входити члени постійної комісії, а також (за її згодою ) інші депутати районної ради, які не є членами цієї комісії, працівники виконавчого апарату районної ради.

Підготовча комісія або робоча група подає підготовлені нею матеріали на розгляд відповідної постійної комісії.

 1. Засідання постійної комісії відповідно до затвердженого нею плану роботи або за дорученням районної ради, голови, заступника голови, президії районної ради чи за власною ініціативою скликає голова постійної комісії.
 2. Голова постійної комісії зобов’язаний також скликати засідання комісії, якщо на цьому наполягає не менш як одна третина від загального складу членів комісії. В разі, коли голова постійної комісії на вимогу її членів не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і за наявності кворуму обрати головуючого для ведення засідання.
 3. Розклад роботи постійної комісії відповідно до затвердженого комісією плану роботи, з урахуванням доручень районної ради, голови, заступника голови, президії районної ради, вимог членів комісії, стану підготовленості питань до розгляду, не менш як на місячний термін складається головою постійної комісії і затверджується на засіданні постійної комісії.
 4. Про зміни до розкладу роботи постійної комісії голова постійної комісії повідомляє її членів не пізніше ,як за чотири дні до засідання у період між пленарними засіданнями районної ради і не пізніше як за день - під час проведення пленарних засідань. Про термінове скликання засідання постійної комісії оголошується на засіданні районної ради.
 5. Додатково до порядку денного засідання постійної комісії можуть бути внесені лише питання, що стосуються організації роботи її підготовчих комісій і робочих груп та членів комісії, якщо на цьому наполягає не менш як половина присутніх на засіданні членів постійної комісії.
 6. Проекти актів, документи, інформаційні матеріали надаються членам постійної комісії та запрошеним особам не пізніше як за 3 дні до їх розгляду на засіданні комісії (не рахуючи дня їх надання, вихідних та святкових днів), якщо постійна комісія своїм рішенням не встановила інший термін надання матеріалів з окремого питання порядку денного.
 7. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням районної ради, її голови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно.

Спільні засідання веде один з голів цих комісій за їх взаємною згодою. У разі необхідності, спільне засідання за згодою постійних комісій можуть вести голова районної ради або його заступник.

Висновки, рекомендації і рішення, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій. Голосування з обговорюваних питань проводиться окремо.

 1. Організація роботи постійних комісій покладається на їх голів.

Голова постійної комісії:

24.1. Забезпечує складання плану її роботи.

24.2. Складає розклад роботи постійної комісії.

24.3. Запрошує, в разі необхідності, фахівців для участі у роботі постійної комісії та робочих груп, нею утворених.

24.4. Як член президії районної ради, представляє постійну комісію у президії районної ради та у відносинах з іншими державними органами, підприємствами , організаціями, установами, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

24.5. Підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням.

24.6. Організовує роботу по виконанню рішень постійної комісії, інформує її членів про хід їх виконання .

24.7. Звітує районній раді про роботу постійної комісії та її наслідки, інформує президію районної ради про пропозиції постійної комісії щодо питань, розглянутих на її засіданнях.

24.8. Здійснює координацію роботи постійної комісії з іншими постійними комісіями та виконавчим апаратом районної ради.

24.9. Пропонує кандидатуру на посаду заступника голови постійної комісії та секретаря комісії.

24.10. Дає доручення заступнику голови постійної комісії, головам підготовчих комісій, робочих груп, секретареві постійної комісії.

24.11. Головує на засіданні постійної комісії.

24.12. Інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії.

24.13. Виконує інші функції, визначені регламентом та рішеннями районної ради, її президії та головою.

 1. Голова постійної комісії наприкінці терміну скликання районної ради:

25.1. Звітує на пленарному засіданні районної ради про виконану комісією роботу.

25.2. Забезпечує підготовку та передачу голові районної ради звіту про виконану роботу та документів щодо внесених і прийнятих проектів рішень.

 1. Постійна комісія, за пропозицією голови комісії, зі свого складу, більшістю голосів від загального складу комісії, відкритим голосуванням обирає заступника голови та секретаря постійної комісії.

Заступник голови та секретар постійної комісії можуть бути переобрані постійною комісією за пропозицією голови постійної комісії або одного з її членів. Рішення постійною комісією приймається у цьому випадку відкритим голосуванням, більшістю голосів від загального складу комісії.

 1. Заступник голови постійної комісії:

27.1. За дорученням голови постійної комісії виконує окремі його функції, а також завдання щодо організації роботи постійної комісії.

27.2. У разі відсутності голови комісії:

27.2.1. Виконує обов’язки голови постійної комісії.

27.2.2. Підписує прийняті комісією висновки та рекомендації.

27.2.3. Представляє постійну комісію на засіданнях президії районної ради з правами, визначеними регламентом районної ради.

 1. Секретар постійної комісії:

28.1. Бере участь у складанні плану роботи комісії та розкладу засідань постійної комісії.

28.2. Контролює ведення діловодства постійної комісії, веде протоколи її засідань та підписує їх разом з головою постійної комісії.

 

28.3. Підписує прийняті комісією висновки та рекомендації.

28.4. Веде облік засідань постійної комісії та присутніх на її засіданнях.

28.5. Контролює виконання плану роботи, рішень постійної комісії та забезпечення її членів необхідними документами і матеріалами.

28.6. Веде діловодство комісії.

29. Підписання, у разі відсутності голови постійної комісії, прийнятих комісією висновків та рекомендацій заступником голови постійної комісії або її секретарем здійснюється за їх взаємною домовленістю.

30. У випадку одночасної відсутності голови та заступника голови постійної комісії, засідання постійної комісії не є правомочним.           

30.1. У випадку відсутності на засіданні постійної комісії секретаря комісії, члени комісії більшістю голосів від присутніх членів комісії можуть обрати, на час засідання постійної комісії, секретаря комісії.».
30.2. Засідання постійної депутатської комісії може проводитися в режимі відеоконференції та аудіоконференції (дистанційне засідання). Дистанційне засідання може проводитися за умови технічної можливості не менше половини членів комісії, які можуть брати участь у засіданнях у такому режимі.

31.Члени постійної комісії:

31.1. Зобов’язані:

31.1.1. Бути присутніми на засіданнях та брати участь у роботі постійних комісій, до складу яких вони входять.

31.1.2. Дотримуватись порядку на засіданнях постійних комісій.

31.1.3. Виконувати доручення голови постійної комісії, його заступника, а також доручення, визначені рішеннями постійної комісії.

31.2. Мають право:

31.2.1. Вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що належить до їх відання, а також брати участь в обговоренні рекомендацій, висновків, пропозицій, прийнятті рішень постійною комісією та підготовці проектів рішень районної ради. Пропозиція члена постійної комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії.

31.2.2. Викласти свою окрему думку, як додаток до рішення, рекомендації чи висновку постійної комісії.

 1. Голови та члени постійних комісій за розпорядженнями голови районної ради можуть виїжджати у відрядження в зв’язку з діяльністю постійних комісій та для вирішення питань, що належать до відання цих комісій, за рахунок кошторисних призначень районної ради.

У цьому випадку, на ім’я голови районної ради у письмовій формі подається заява (для членів постійних комісій – завізована головою відповідної постійної комісії), яка повинна містити такі відомості:

- мета та завдання відрядження;

- термін відрядження;

- маршрут поїздки та пункти, які передбачається відвідати;

- прізвища членів постійної комісії, які відбувають у відрядження.

За підсумками відрядження, голови та члени постійних комісій складають звіти на ім’я голови районної ради, до яких додається інформація про результати відрядження, маршрути поїздок, одержані суми добових. Звіти зберігаються у порядку, встановленому головою районної ради і надаються депутатам для ознайомлення.

 1. Постійні комісії інформують громадськість про свою діяльність. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені представники преси, телебачення, радіо.

Повідомлення про засідання постійних комісій можуть публікуватися в пресі за рішеннями цих комісій.

 

 РОЗДІЛ 4

Вимоги щодо рекомендацій і висновків постійних комісій

 1. Постійні комісії подають на розгляд районної ради та її президії свої висновки, рекомендації та підготовлені ними проекти рішень. Оформлення документів постійних комісій має відповідати вимогам, встановленим регламентом районної ради та цим Положенням.
 2. Висновки постійної комісії за наслідками попереднього розгляду проекту рішення районної ради повинні містити:

2.1. Обґрунтування доцільності його розробки чи прийняття.

2.2. Загальну характеристику проблем, вирішенню яких сприятиме прийняття рішення.

2.3. Фінансово-економічне обґрунтування в разі, якщо реалізація рішення потребує матеріальних витрат.

До висновку постійної комісії кожен з її членів може подати свої додаткові зауваження чи окрему думку.

 1. Висновки постійних комісій щодо обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою кандидатур посадових осіб повинні містити:

3.1. Перелік документів щодо посадової особи, які розглянула постійна комісія, відповідно до чинного законодавства.

3.2. Висновки постійної комісії щодо рівня кваліфікації і освіти кандидата на посаду.

3.3. Перелік документів, які додатково витребувала постійна комісія для ознайомлення із службовою кар’єрою кандидата на посаду.

3.4. Чітко виражену точку зору постійної комісії щодо схвалення чи заперечення стосовно кандидатури посадової особи.

3.5. Обґрунтування і мотиви прийнятого рішення.

 1. Висновок постійної комісії щодо нагляду і контролю за діяльністю органів державної виконавчої влади або посадової особи повинен:

4.1. Містити конкретні посилання на статті законодавчих актів України, що передбачають норми, які порушує або неналежно виконує цей орган чи посадова особа, з зазначенням фактів, які це підтверджують.

4.2. Складатись з мотивувальної і результативної частини. Має бути зазначено місце і час розгляду питання, перелік членів постійних комісій, присутніх на засіданні, а також прізвище посада, освіта, стаж роботи посадової особи у разі розгляду її кандидатури постійною комісією.

4.3. Містити чітко сформульований перелік фактів, що позитивно чи негативно характеризують діяльність роботи органу чи посадової особи. У разі надходження або висловлення пропозиції про недовіру посадовій особі та про звільнення її з займаної посади, постійна комісія зобов’язана відтворити цю пропозицію у своєму висновку та підготувати проект відповідного рішення, якщо вирішення цього питання належить до компетенції районної ради.

4.4. Визначати перелік заходів, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією, та мотивації щодо відповідальності посадової особи, рівня відповідальності її займаній посаді.

 

Андрій СУЛИМ

Голова районної ради